Blog Homepage/ Symbaloo Blog

Symbaloo Gebruiksvoorwaarden

 

1. Definities

1.1 Symbaloo beheert de website www.symbaloo.com, waarmee aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om gratis een eigen startpagina samen te stellen.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Symbaloo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Symbaloo gevestigd aan de Burgwal 47 te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27305591;
b. gebruiker: de internetgebruiker die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden op de website;
c. desktop: de startpagina op de website www.symbaloo.com die de gebruiker al dan niet zelf heeft samengesteld waarop in verschillende categorieën links naar andere websites zijn opgenomen;
d. gebruikersdata: de gebruikersdata van de gebruiker, zoals aangeklikte links, zoektermen, herkomst, browsereigenschappen en inloggegevens;
e. website: de website www.symbaloo.com.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen Symbaloo en de gebruiker waarop Symbaloo deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.

2.4 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3. Verantwoordelijkheid voor links op de website

De website bevat links naar andere websites dan www.symbaloo.com, Symbaloo kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Symbaloo kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Gebruik van de website

4.1 De gebruiker kan de desktop naar zijn eigen wensen samenstellen door links naar andere websites te verwijderen en/of toe te voegen en door categorieën te verwijderen en/of toe te voegen. Tevens heeft de gebruiker de mogelijkheid om meerdere desktops aan te maken.

4.2 De gebruiker kan zijn desktop delen met derden. Hiervoor dient de gebruiker het e-mailadres van de desbetreffende persoon op te geven. Symbaloo gebruikt de opgegeven e-mailadressen enkel voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

5. Registratie

5.1 De gebruiker kan gebruik maken van de website en zijn eigen desktop samenstellen zonder dat hij zich registreert. De desktop wordt in een cookie opgeslagen in het geheugen van de browser van de gebruiker.

5.2 Indien de gebruiker de desktop wil raadplegen op meerdere computers, dient hij een account aan te maken. De gebruiker maakt een account aan door zich te registreren op de website. Het aanmaken van een account is gratis. De gegevens welke bij de registratie dienen te worden verstrekt, dienen juist en volledig te zijn. Na registratie ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin een link waarmee hij zijn account kan activeren. Door middel van registratie wordt gebruikersdata op de servers van Symbaloo opgeslagen.

5.3 De gebruiker onder de leeftijd van 16 jaar die zich wenst te registreren, dient vooraf toestemming voor de registratie te verkrijgen van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger.

5.4 Om in te kunnen loggen op de website dient de gebruiker zijn e-mailadres en zijn bij de registratie opgegeven wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.

5.5 Symbaloo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de in lid 2 van dit artikel vermelde registratie of anderszins heeft verkregen. Symbaloo zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

6. Oneigenlijk gebruik van de website en inbreuk op rechten van derden

6.1 De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken dan wel geen desktop samenstellen die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. (seksueel) intimiderend is, ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie.

6.2 Het is de gebruiker niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Symbaloo of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

6.3 Indien de gebruiker handelt in strijd met dit artikel, dan is Symbaloo gerechtigd het account van de gebruiker te deactiveren en zal Symbaloo alle schade die zij door het handelen van de gebruiker heeft geleden aan de gebruiker in rekening brengen.

7. Positie van Symbaloo

7.1 De gebruiker erkent dat Symbaloo de website slechts ter beschikking stelt aan gebruikers en dat Symbaloo op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen de beheerders van de websites waarvan de link op de desktop staat en de gebruiker en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.

7.2 De gebruiker erkent dat Symbaloo het recht heeft het account van de gebruiker te deactiveren indien gebruikers of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

8. Klachten en vragen

Voor klachten en vragen kan de gebruiker met Symbaloo contact opnemen via het e-mailadres: feedback@symbaloo.com.

9. Aansprakelijkheid en verjaring

9.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

9.2 Symbaloo streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

9.3 Symbaloo kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Symbaloo zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Symbaloo is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

9.4 Symbaloo is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij Symbaloo te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.

9.5 Symbaloo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste wachtwoord. Symbaloo kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van het wachtwoord van de gebruiker.

9.6 Het gebruik van de website geschiedt voor risico van de gebruiker. Symbaloo staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

9.7 Symbaloo is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, op welke wijze dan ook, van de gebruiker dan wel voor verlies van een cookie, ook niet na de registratie, tenzij deze uitsluiting van de aansprakelijkheid in de gegeven omstandigheden in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

9.8 Alle aanspraken jegens Symbaloo die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Symbaloo zijn ingediend, vervallen door verjaring.

10. Geheimhouding & Privacy

10.1 Symbaloo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de registratie en het gebruik van de website van de gebruiker heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de gebruiker is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Gebruikersdata wordt enkel voor analyse doeleinden gebruikt en wordt nimmer aan derden verstrekt.

10.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Symbaloo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Symbaloo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Symbaloo niet gehouden tot het vergoeden van schade hierdoor ontstaan.

11. Intellectueel eigendom

11.1 De gebruiker vrijwaart Symbaloo voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op gegevens, afbeeldingen en logo’s die de gebruiker op zijn desktop heeft geplaatst.

11.2 De gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Symbaloo ontwikkelde en via de website ter beschikking gestelde programmatuur te respecteren.

12. Beveiliging en internet

Symbaloo zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens, maar Symbaloo kan ter zake geen garantie geven.

13. Diverse onderwerpen

13.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de registratie, tenzij de gebruiker na de registratie de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

13.2 Symbaloo en de gebruiker zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3 Op elke overeenkomst tussen Symbaloo en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

13.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Symbaloo is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.  

Symbaloo HQ Netherlands

Symbaloo BV

Burgwal 47

2611 GG

Delft

Netherlands

015-2129006

Symbaloo office United States

PO Box 6798

Incline village, NV 89450

United States